O nás

Vitajte na stránke e-store CVTI SR

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Inštitúcia bola založená v roku 1938 ako Slovenská technická knižnica. CVTI SR plní funkciu národného informačného centra pre rezort školstva, pre vedu, techniku, inovácie a funkciu špecializovanej vedeckej knižnice Slovenskej republiky. Je hosťujúcou organizáciou siete Národných kontaktných bodov pre HORIZONT 2020 a zabezpečuje prevádzku Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli. Poslaním inštitúcie je podporovať rozvoj vedy, techniky a vzdelávania, a to budovaním a prevádzkovaním informačných systémov pre výskum a vývoj; budovaním a spravovaním knižničných a informačných fondov a poskytovaním knižnično-informačných služieb pre širokú odbornú verejnosť; metodickou a analytickou činnosťou podporujúcou riadenie a hodnotenie v oblasti výskumu, vývoja a vysokých škôl; prípravou a realizáciou projektov podporujúcich výskum, vývoj a vzdelávanie; popularizáciou vedy a techniky v spoločnosti.

E-store CVTI SR ponúka predplatné časopisu Quark, publikácie, darčekové predmety a možnosť online platby za vybrané služby CVTI SR. Ponuka služieb a tovaru bude postupne dopĺňaná.