Všeobecné obchodné podmienky

I.

Základné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“ alebo „VOP“) sú vydané predávajúcim:

Centrum vedecko-technických informácií SR

IČO:                  00151882

IČ DPH:            SK2020798395

so sídlom:          Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, Číslo živnostenského registra: 110-246735

email:                predaj@cvtisr.sk

www:                 http://estore.cvtisr.sk/

(ďalej len „predávajúci“)

 1. Týmito obchodnými podmienkami sa riadi nákup a predaj tovaru a služieb prostredníctvom obchodu, určujú sa pravidlá registrácie a využívania zákazníckych účtov. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“ alebo „spotrebiteľ“) prostredníctvom webovej stránky http://estore.cvtisr.sk/ (ďalej je „internetový obchod“)..
 2. Obchodné podmienky sú prístupné na webovej stránke, kde si kupujúci môže prečítať a stiahnuť ich aktuálnu verziu.
 3. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom vyslovene neupravené týmito všeobecnými Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
 4. Ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň uzatvorenia zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Odlišné dojednanie v zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok. Takto dohodnuté dojednania nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.).
 5. V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, môže si kupujúci uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom príslušného súdu.
 6. Tieto obchodné podmienky a zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku. 

II.

Informácie o tovare a cenách

 1. Obsahom katalógu internetového obchodu sú informácie o tovare a službách, ktoré tvorí popis hlavných vlastností tovaru alebo charakter služby vrátane uvedenia ceny pri jednotlivom tovare alebo službe.
 2. Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky; ak ide o dohodu o predplatnom, predávajúci informuje spotrebiteľa o celkovej cene za zúčtovacie obdobie a o cene za jeden mesiac, ak je dĺžka zúčtovacieho obdobia odlišná, a ak túto cenu nemožno určiť vopred, o spôsobe, akým sa vypočíta.
 3. Ceny tovaru a služby zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru alebo služby uvedenú na stránke internetového obchodu. Zmena ceny tovaru alebo služby sa nevzťahuje na zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.
 4. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak. Prípadné zľavy z  ceny tovaru a služby nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.
 5. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru a služby. Informácia o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru a služby uvedená v internetovom obchode platí len v prípadoch, keď je tovar  a služby doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

III.

Objednávka a uzavretie zmluvy

 1. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru alebo služby týmito spôsobmi:
  • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak sa zaregistroval v internetovom obchode,
  • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie, ak sa jedná o tovar nevyžadujúci registráciu.
 1. Pri zadávaní objednávky si kupujúci:
  • vyberie tovar alebo službu,
  • uvedie počet kusov,
  • pri predplatnom časopisu vyberie obdobie, od kedy požaduje poskytovať plnenie
  • vyberie si spôsob platby a doručenia.
 1. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo [Záväzne objednať ]. Za správnosť údajov uvedených v objednávke zodpovedá kupujúci. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami.
 2. Návrh na uzavretie zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho. Predmetom zaslaného návrhu zmluvy je predaj tovaru alebo poskytnutie služby označené kupujúcim za cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“). Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky. Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie zmluvy.
 3. Predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, či bola objednávka kupujúceho akceptovaná (ďalej len „akceptácia objednávky“). Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru alebo služby, údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje. Akceptácia objednávky sa považuje za uzavretie zmluvy.
 4. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh zmluvy a zmluva  je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
 5. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku elektronickou správou na email predávajúceho uvedený v článku I. bode 1.  týchto obchodných podmienkach.

IV.

Zákaznícky účet

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.
 2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru alebo služby je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať.
 3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

V.

Platobné podmienky a dodanie tovaru

 1. Cenu tovaru (služby) a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru (služby) môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:
  • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho IBAN: SK05 8180 0000 0070 0006 4743; SWIFT (BIC) kód: SPSRSKBA, vedený v Štátnej pokladnici;
  • bezhotovostne platobnou kartou;
  • v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere na prevádzke v budove CVTI SR, Lamačská 8/A, počas otváracích hodín knižnice (Osobný odber neplatí pre predplatné časopisov).
 2. Spoločne s cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru resp. poskytnutím služby v uvedenej výške.
 3. V prípade platby v hotovosti je cena splatná pri prevzatí tovaru.
  V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb. V prípade takejto platby je cena splatná do 14 (slovom: štrnástich) dní od uzavretia zmluvy.
 1. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.
 2. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu pokladničný doklad. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 (slovom: štyridsaťosem) hodín.
 3. Tovar je kupujúcemu dodaný:
  • na adresu určenú kupujúcim v objednávke,
  • osobným odberom v prevádzkarni predávajúceho,
  • v prípade elektronického predplatného budú na emailovú adresu zadanú kupujúcim odoslané prístupové údaje do 48 (slovom: štyridsaťosem hodín od zaevidovania platby.
 1. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.
 2. Ak je predávajúci podľa zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 3. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 4. Predávajúci vystaví kupujúcemu dodací list a faktúru. Faktúra je odoslaná na emailovú adresu kupujúceho, dodací list je priložený k tovaru.
 5. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru (služby) zaplatením celej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru.

VI.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci, ktorý zmluvu uzavrel má právo od tejto zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu.
 2. Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 (slovom: štrnásť) dní
  • odo dňa prevzatia tovaru,
  • odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí,
  • odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.
 1. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od zmluvy z dôvodov uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.
 2. Pre odstúpenie od zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár odstúpenia od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.
 3. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 4. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i).
 5. Ak kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru (služby) vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
 6. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 7. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu zo zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote 14 (slovom: štrnástich) dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

VII.

Práva z vadného plnenia

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar a poskytnutá služba pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:
  • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, alebo má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru alebo služby,
  • je tovar v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti.
 1. Záručná doba je 24 (slovom: dvadsaťštyri) mesiacov. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 2. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:
 • ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť:
 • bezplatné odstránenie vady tovaru,
 • výmenu tovaru za nový tovar,
 • ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť:
 • primeranú zľavu z  ceny,
 • odstúpiť od zmluvy.
 1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,
  • ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady,
  • ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
  • ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru.
 1. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne i v sídle alebo mieste podnikania. Spotrebiteľ môže reklamáciu uplatniť aj u osoby určenej predávajúcim. Ak reklamáciu spotrebiteľa vybavuje osoba určená predávajúcim, táto môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného tovaru, inak reklamáciu postúpi na vybavenie predávajúcemu. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 2. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka, na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 (slovom: troch) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 (slovom: tridsiatich) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 (slovom: tridsiatich) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 3. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 (slovom: tridsiatich) dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 4. Voľbu spôsobu reklamácie a jej vybavenia, ak je viacero možností, má kupujúci.
 5. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z  vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov  a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

VIII.

Doručovanie

 1. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

IX.

Mimosúdne riešenie sporov

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 (slovom: tridsiatich) dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.
 2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo @soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z zmluvy.
 3. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
  Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru (služby) na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská  obchodní inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

X.

Záverečné ustanovenia

 1. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
 3. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
 4. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 5. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01. 12. 2020

prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.,
generálny riaditeľ CVTI SR

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU