Registrácia

  • Minimálna dĺžka hesla je 8 znakov.
    Heslo musí mať minimálnu zložitosť Stredná.
    Indikátor zložitosti hesla.
    Vyhlasujem, že som sa oboznámil s Knižničným a výpožičným poriadkom CVTI SR, a zaväzujem sa dodržiavať jeho ustanovenia. Súhlasím s tým, aby boli moje osobné údaje zapísané a spracované v elektronickej databáze používateľov Centra VTI SR v rozsahu uvedenom na tejto prihláške a aby Centrum VTI SR s nimi nakladalo v súlade s Podmienkami ochrany súkromia.